ÜMİT ÖZDAĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU YAPILDI

ŞIRNAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

                              

 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN              :  Şırnak Barosu Başkanlığı - Cizre/Şırnak

 

VEKİLİ                                                                : Av. Rojhat DİLSİZ - UETS (E-Tebligat)

 

ŞÜPHELİ                                                             : Ümit ÖZDAĞ - TBMM Ankara

 

SUÇ                                                     : Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu(TCK 130. Md.), Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik  Suçu(TCK 216.Md.)

 

TALEP KONUSU                               : Şüpheli Ümit ÖZDAĞ’ın kişisel twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımlarda, merhum Şeyh Said’in anısına hakaret ettiği anlaşıldığından TCK’nın 130. ve 216. maddeleri gereğince soruşturma açılarak iddianame hazırlanması talebidir.

 

AÇIKLAMALAR                                :

 

Şüpheli Ümit ÖZDAĞ tarafından twitter isimli sosyal medya platformundaki https://twitter.com/umitozdag?s=20&t=duUlWueUk1TK6RMdgkLjHg URL numaralı kişisel hesabı bulunmaktadır.

 

Şüpheli tarafından kişisel twitter hesabında, 14 Ağustos 2022 tarihli paylaşımında, merhum Şeyh Said hakkında, “Bunu söyleyen Şeyh Sait itini rahmetli dedem Binbaşı Mikail asılmak üzere Diyarbakır’a götürmüştü…” şeklinde twit atmıştır. Yine aynı gün '' Şeyh Sait'e it dediğim için suç duyurusunda bulunmuşlar. 'Türk'ü öldürün' emrini veren Sait  adlı isyancıya İT demek iltifattır. Diyarbakır barosu Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarının elindedir.'' şeklinde twit atmıştır.

 

Twit içerikleri incelendiğinde, merhum Şeyh Said'in anısına hakaret edildiği  ve  Diyarbakır Barosu üyesi avukatları Türkiye Cumhuriyeti düşmanı göstererek hedef göstermesi hususları nedeni ile şüphelinin cezalandırılması gerekir Şöyle ki;

 

USUL AÇISINDAN                           :

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun Baroların Kuruluş ve Görevlerini düzenleyen 76/1 ve Baro Yönetim Kurullarının Görevlerini düzenleyen 95/21. Maddelerinde; Hukukun Üstünlüğünü, İnsan Haklarını Savunmak ve Korumak Baroların temel görevleri arasında sayılmıştır.

 

Şırnak Barosu twit içeriğinde, Şeyh Said açısından kişi hatırasına hakaret suçunun işlendiği gözetilerek şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 

 Şırnak Barosu,  Diyarbakır Barosu üyelerini Türkiye Cumhuriyeti düşmanı göstererek halkı kin ve düşmanlığa tahrik  suçunu işlediğinden dolayı şikayet başvurusunda bulunmuştur.

 

ESAS AÇISINDAN                            :

 

TCK Madde 216; (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Kişinin hatırasına hakaret suçunun düzenlendiği 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 130. Maddesi; “(1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az 3 kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.

 

(2) Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Şeklindedir.

 

Hakaret suçu ile korunan hukuki değer, kişinin onur, şeref ve saygınlığıdır. Suçun oluşabilmesi için failin hareketinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olması yeterlidir. Ayrıca mağdurun onur, şeref ve saygınlığının rencide edilmiş olması aranmaz. Bu nedenle hakaret suçu soyut tehlike suçudur. Bu suç sadece sözle değil aynı zamanda yazıyla veya mağdurun onur, şeref veya saygınlığını rencide edebilecek her türlü fiille işlenebilir

 

Nakşibendi Şeyhi olan Şeyh Said, dini inancı ve etnik kimliği sebebiyle Cumhuriyet tarihinin  her döneminde bir tehdit olarak görülmüştür. Kürt toplumu için önemli bir lider olan Şeyh Said ve 46 arkadaşı, yeni kurulan cumhuriyet yönetimine isyan ettikleri gerekçesiyle 1925'te idam edilmiştir. Bugün Şeyh Said, Kürt milletinin saygın şahsiyetlerinden birisidir. Topluma mal olmuş bir şahsiyet olan Şeyh Said  provokatif eylemlere ve hakaretlere maruz kalarak İslami kesimin ve Kürt toplumunun değerlerine ve hassasiyetlerine saldırılmaktadır. Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına somut bir fiil ya da olgu isnat etmeden saldırmak, yani soyut olarak tahkir etmek, hakaret tanımı içerisinde yer almaktadır. Şüpheli tarafından atılan twit içeriği incelendiğinde, merhum Şeyh Said’in hem toplumsal saygınlığını hem de yakınlarının duygularını rencide ettiği onur, şeref ve saygınlığını zedelemeyi amaçladığı görülmektedir.

 

Cezayı artırıcı bir nitelikli hal olarak düzenlenen suçun alenen işlenmesi ise; hakaret suçunu oluşturan fiilin belirli olmayan sayıda kişilerce algılanabilecek bir şekilde ortaya çıkarılmasıdır. Nitekim yayın yoluyla kişinin hatırasına hakaret suçunun işlenmesi de aleniyet kavramı içinde değerlendirilmektedir.

 

Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 2009/18403 E. 2010/967 K. ve 01.02.2010 tarihli ilamı; “…Ölünün hatırasına hakaret suçunun cezaevi koğuşunda işlenmesi karşısında, eylemin gerçekleştiği koşullar itibariyle belirli olmayan birden fazla kişiler tarafından duyulup algılanmayacak olması nedeniyle aleniyet öğesinin gerçekleşmediği gözetilmeden (…) sanık hakkında verilen cezanın TCK’nın 130/1. Maddesinin ikinci cümlesiyle artırılması…” şeklindedir. Şüpheli tarafından, twitter isimli sosyal medya platformunda, aleniyet içerir şekilde atılan twit içeriğiyle kişi hatırasına hakaret suçunun işlendiği gözetildiğinde, nitelikli halin gerçekleştiği açıktır.

 

Netice itibariyle, şüphelinin twit içeriği gözeletildiğinde basın yayın yoluyla işlenen kişi hatırasına hakaret suçundan şüphelinin cezalandırılması gerekir.

 

 

HUKUKİ NEDENLER                        : TCK' nın 130. Maddesi, TCK'nın 216. Madde CMK ve sair mevzuat

 

DELİLLER: https://twitter.com/umitozdag?s=20&t=duUlWueUk1TK6RMdgkLjHg URL numaralı twitter hesabı, 14 Ağustos 2022 tarihli twit içeriği, 16 ağustos tarihli ve ilgili yasal deliller

 

NETİCE VE TALEP: Yukarıda izah ettiğimiz ve soruşturma işlemi neticesinde re'sen göz önünde bulundurulacak hususlar ile birlikte, şüphelinin TCK’nın 130. Ve 126.  Maddesi gereğince, kişi hatırasına hakaret suçu ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu kapsamında yargılamasının yapılarak cezalandırılmasını vekaleten talep ederiz.18/08/2022

 

 

                                                                                                                                             Şırnak Barosu Başkanı

 Av. Rojhat DİLSİZ