ŞIRNAK BAROSU İÇ YÖNETMELİĞİ
Tarih: 3.03.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 14401

 

Baro İç Yönetmeliği
ŞIRNAK BAROSU İÇ YÖNETMELİĞİ
 
Birinci Bölüm
Amaç Kapsam ve Dayanak


Amaç
Madde l-Bu yönetmeliğin amacı, Şırnak Barosu üyeleri arasındaki etik ve hukuksal ilişkilerin ve meslek düzeninin korunmasını sağlamaktır.

Kapsam
Madde 2-Bu yönetmelik, Şırnak Barosu"nun "iç yönetim ve işleyişine ilişkin işlerin yürütülmesinde uygulanarak usul ve kuralları" kapsar.

Dayanak
Madde 3 Bu yönetmelik, 19.03.1969 tarih 1136 sayılı Avukatlık Yasası"nın 81/1 bent 5 md, si ile 95/1 bent 15 md, gereğince hazırlanmıştır.

İkinci Bölüm
Genel Hükümler

Büro
Madde 4-Şırnak Barosu levhasına yazılan her avukat, üç ay içinde belediye sınırlarında mesleki çalışmasını yürüteceği bir büro kurmak ve adresini baroya bildirmek zorundadır,
Madde 5-Mesleki faaliyetin yürütüldüğü büro, meslek onur ve vakarına uygun, iş sahiplerinin kabul edilebileceği ve bağımsız olarak kullanılmağa elverişli bulunmalıdır,
Kapısı ticarethane, garaj ve benzeri gibi avukatlık mesleği ile bağdaşmayacak iş yerlerine açılan veya bu tür iş yerlerine avukatlık bürosundan geçilen bürolar bağımsız sayılamaz.
Büro, bu yönetmeliğin aradığı koşullara uygun olmak kaydı ile avukatın konutunda ve yalnız avukatlık mesleğine özgülenmiş ayrı bir bölümde de olabilir.
 
Madde 6-Bürosunu değiştiren avukat yeni adresini bir hafta içinde baroya bildirmek zorundadır.
Madde 7-Bir avukatın birden fazla bürosu olamaz.
Madde 8-Yasa gereği var olan Avukatlık Bürosu ve Avukatlık Ortaklığı ile doğal afetlerin getirdiği olağanüstü durumlar dışında birden fazla avukat aynı büroyu paylaşamaz.

Avukatlık Bürosu
Madde 9-Şırnak Barosu üyesi birden fazla avukat, ad ve/veya soyadlarının yanında "Avukatlık Bürosu" sözcüğünü kullanmak koşulu ile mesleki çalışmalarını aynı büro çatısı altında yürütebilirler.
Mesleki çalışmalarını Avukatlık Bürosu şeklinde yürüten avukatlar, karşılıklı hak ve yükümlülüklere, gelir ve giderlerin paylaşılmasına, büro yönetimine, birlikteliğin sona ermesine ilişkin anlaşmalarını yazılı olarak baroya bildirirler. Avukatlık Bürolarının tüzel kişiliği olmadığı gibi yapılan iş de ticari iş nitelik taşımaz.
Avukatlık Ortaklığı
Madde 10-Şırnak Barosu üyesi birden fazla avukat, ad ve/veya soyadlarının yanında "Avukatlık Ortaklığı" sözcüğünü kullanmak koşulu ile mesleki çalışmalarım aynı büro çatısı altında yürütebilirler,
Avukatlık Ortaklığı, ana sözleşmesi Baro Yönetim Kurulunca Şırnak Barosu Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılmakla tüzel kişilik kazanır,
 
Madde 11-Avukat bürolarında yalnız avukatlık mesleği için gerekli olan yardımcı elaman çalıştırılabilir.
Avukat yardımcıları, adli merciler ve yargı organları nezdinde işvereni avukat adına yürüttükleri işlerde nitelikleri Şırnak Baro Başkanlığı tarafından belirlenen yaka kartını takarlar.
İş takipçisi, komisyoncu, iş adamı gibi kişilerin her ne sıfat adı altında olursa olsun büroda çalıştırılması yasaktır.
Barodan çıkarılmış veya baroya kabul edilmeyenlerle iş birliği veya ortaklık asla yapılamaz ve bu kimseler büroda çalıştırılamaz.
Madde 12-Büro meslek vakar ve ciddiyetine uygun olarak döşenir.
Büroda;
a)-Yeterli derecede çalışma masası yazı makinesi veya bilgisayar,
b)-Sekreter bulunuyor ise ayrıca bir masa,
c)-Her türlü dosya ve kıymetli evrakın güvenli şekilde saklanması amaçlı dolap veya çelik kasa,
d)-Mesleğin yürütülmesi için gerekli kitap ve dergilerin düzenli olarak yerleştirileceği kütüphane,
e)-Yeteri kadar koltuk ve sandalye bulunur.
Madde 13-Büro eşyası avukatın kendi eşyası olmalıdır. Avukat, bürosunda bulundurduğu süre içinde bu eşyayı kimseye devir, temlik, rehin edemez. Bunlar üzerinde istihkak iddiasını kabul edemez.
Madde 14-Avukat, bürosuna girildiğinde derhal görülebilir bir yerine boyuttan Şırnak Barosu Başkanlığı tarafından belirlenecek büyüklükteki cübbeli ve cübbesiz bir adet fotoğrafını, çerçevelenmiş ruhsatnamesini ve Baro Yönetim Kurulunca hazırlanmış "danışma ücrete tabidir" levhasını asmak zorundadır.
Bunların dışında istismara varacak ve avukatlık vakar ve ciddiyeti ile bağdaşmayan yazı ve resimlerin asılması yasaktır.

Tabela
Madde 15-Avukat, bürosunun bulunduğu binanın cephesine, balkon ve pencerelerine avukat unvanı ile ad-soyadını ve varsa akademik unvanını, büronun bulunduğu kat ve daire numarasını, telefon numarasını, internet adresi ile elektronik posta adresini reklam niteliği göstermeyen boyutta, sade renk ve biçimde belirtir bir adet tabela asar. 70x100 cm. boyutunu geçmeyecek tabela, avukatlık büroları veya avukatlık ortaklıkları için 100x150 cm. boyutuna kadar artırılabilir.
Tabela, fiziki imkansızlık dışında büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna büro giriş kapılarına da asılabilir.
Tabela yerine ışıklı pano kullanılamaz, tabela ışık verici donanımla süslenemez.
Tabelada Türkçe dışında yabancı bir dil kullanılamayacağı gibi şekil, işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine de yer verilmez.
Aynı büroda birlikte çalışma halinde avukatlardan birinin veya birkaçının adı ve soyadı yanında "Avukatlık Bürosu" sözcüğünün; avukatlık ortaklığı halinde ise ortaklık sözleşmesinde yazılı ortaklığın adı ve unvanı yanında "Avukatlık Ortaklığı" sözcüğünün yer alması zorunludur.

Basılı Evrak
Madde 16-Başlıklı kağıtlar, kartvizitler ve basılı evrakta yalnızca avukat unvanı ve varsa akademik unvan, ad-soy ad, adres, telefon-fax internet ve elektronik posta adresleri ile Şırnak Barosu ve Türkiye Barolar Birliği sicil numaralan ile T.C Kimlik numarası yer alabilir.
Reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta olamaz.
Birlikte çalışma halinde "Avukatlık Bürosu" sözcüğü avukatlık ortaklığı halinde ise "Avukatlık Ortaklığı" sözcüğü ile ortaklıkta yer alan avukatların ad ve soyadlarının yer alması da zorunludur.
Başlıklı kağıtlar, kartvizitler ve basılı evrakta avukatın veya avukatlık ortaklığının ad ve unvanım belirtme amacını taşan her türlü yazı resim Şırnak Barosu veya Türkiye Barolar Birliği amblemi dışında amblem ve şekiller yer alamaz.

Telefon Rehberi
Madde 17-Avukat veya avukatlık ortaklığı, telefon rehberinin "Meslekler" kısmına Alfabetik sırada dizilmiş olmak ve diğer avukatlardan, avukat bürolarından ve avukatlık ortaklıklarından ayırt edici herhangi bir ifade, sembol, işaret ve benzeri kullanmamak koşulu ile ad soy-ad, büro adresi, internet adresi, e-posta adresi ve iletişim kodlarını yayınlatabilir.

Yargı Organları ve adli mercilerle ilişkiler
Madde 18-Avukatın, yargıç ve savcılarla ilişkilerinde karşılıklı saygı esastır.
Avukat, mahkeme kalemlerinde, icra dairelerinde ve her türlü mercilerde çalışan görevlilerle olan ilişkilerinde meslek onuruna ve ağırbaşlılığına uygun tutum ve davranışlarını korumaya özen gösterir,
Meslektaşlar arası İlişkiler
Madde 19- Avukat, meslektaşının tutum ve davranışı hakkındaki şikayetini ancak barosuna yapar.
Avukat, meslektaşına karşı asil veya vekil sıfatı ile takip edeceği dava hakkında baroya yazılı olarak bilgi verir.
Madde 20-Avukat, stajyer almayı kabul ediyor ise; stajyerin iyi yetişmesi için gerekli dikkat ve özeni gösterir ve olanakları hazırlar.

Medya ilişkileri
Madde 21-Avukat, adres değişikliğini, büro açılışını ve altı ayı aşan ara vermeden sonra mesleğe yeniden dönüşünü, avukatlık ortaklığına katılışını, ortaklıktan çıkışını reklam niteliği taşımayacak biçimde gazete ve benzeri yollar ile duyurabilir.
Avukatlık ortaklığının tescili, sona ermesi ya da ortaklardan birinin ayrılması ilan yolu ile duyurulabilir.
Avukat, görsel veya yazılı basında röportaj, konuşma, tartışma ve benzeri programlara katıldığında reklam niteliği taşıyacak her türlü davranıştan kaçınmak zorunda olduğu gibi avukatlık mesleğini zedeleyici her türlü davranıştan da kaçınır.
Avukat unvanı kullanılarak, yazılı işitsel ve görsel iletişim araçlarında ve internette yönetmen, düzenleyici, danışman ve benzeri sıfatlar ile dizi, sürekli yayın, süreli ya da süresiz programlar hazırlanamaz, sunulamaz, yönetilemez, hazırlanmasına sunulmasına ve yönetilmesine katılamaz.
Mahkemeler nezdinde temsil göreve yerine getirilirken olduğu gibi yazılı ve görsel basın ile ilişkilerde de avukat, kendisini veya üstlendiği hukuksal işi reklam olabilecek nitelikte ön plana çıkaramaz,

Internet
Madde 22-Avukat, internet dahil teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her türlü ortamda Türkiye Barolar Birliğince belirlenen "Avukatlık Meslek Kurallarına uygun şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir.
Mesleki faaliyetlerini internet üzerinden sürdürmek, vekil edenlerini bilgilendirmek, mesleki makale ve bilimsel çalışmalarım yayınlayabilmek için yalnızca (av. tr) uzantılı internet sitesi açabilir.
Tabelada basılı evraklarda ve internet sitelerinde yalnızca (av. tr) uzantılı veya Türkiye Barolar Birliği"nin Şırnak Barosuna verdiği elektronik posta adresi kullanılabilir.
Avukat internet sitesi üzerinden mesleki faaliyetini yürütürken avukatlık mesleğinin onur kurallarına, avukat unvanının gerektirdiği saygı ve güvene aykırı olmamak şartı ile gerekli güvenlik önlemlerini alarak ve sır saklamak yükümlülüğüne uygun davranmak kaydı ile İnternetin kendine özgü araçlarını ve yalnızca ilgili kişinin ulaşabileceği şifre-algoritme ile korunan internet sitesinin geri planında kişiselleştirilmiş "sanal ofis" benzeri uygulamaları kullanılabilir . Bu uygulamalar ilgilisinin dışındakilerin kullanımına açılamaz.
Avukat, önceden baroya bildirmek kaydı ile ad-soyadını, Şırnak Barosu ve Türkiye Barolar Birliği sicil numaralarını, mesleğe başlama yılını, mesleki faaliyetin yürütüldüğü büro adres telefon ve fax numaraları ile elektronik posta adresi ve buna ilişkin e-mail formunu, mezun olduğu üniversiteyi, fotoğrafını, varsa akademik unvan ve varsa bildiği yabancı dili içerecek şekilde internet sayfası açabilir, mesleki makale ve bilimsel çalışmasını yayınlayabilir.
Avukat, iş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşları ile haksız rekabete yol açmamak kaydı ile internet sitelerini arama motorlarına kayıt ederken, anahtar kelime (keyword) olarak, ad-soyad ya da avukatlık ortaklık unvanı ya da avukatlık bürosu unvanı, Şırnak, Şırnak Barosu, avukat, hukuk, hukukçu »adalet, savunma, iddia, eşitlik, hak dışında bir sözcük veya tanıtım tümcesi kullanamaz .
Avukat, iş sağlama amacına yönelik ve meslektaşları ile haksız rekabete yol açacak biçimde internet kullanıcıların kendi sitesine veya kendi sitesinden bir başka siteye yönlendirecek internet kısa yollan kullanamaz, kullanılmasına izin veremez ve reklam yapamaz,
Madde 23-Avukat, yalnızca ün kazanmaya yönelik her türlü girişim ve eylemlerden kaçınmak, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her hangi bir girişim ve eylemde bulunmamak, Üçüncü kişilerin kendileri için reklam sayılabilecek bu tür eylem ve davranışlarına izin vermemek, engel olmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Üçüncü Bölüm
Çalışma Komisyonları

Kuruluş ve Görevleri
Madde 24-Şırnak Barosu Yönetim Kurulu karan ile değişik konular hakkında çalışmak ve rapor vermek üzere komisyonlar kurabilir.
Madde 25-Komisyonların görevleri şunlardır.
a)-Komisyonlar kendilerine tevdi edilen konular hakkında çalışır, baro başkanı ve Yönetim Kuruluna rapor sunarlar.
b)-Komisyonlar bilimsel sonuçları ile duyurulmasında yarar gördüğü sair konuları, Yönetim Kurulunun izni ile meslektaşlara ve ilgililere duyurabilir.
c)-Komisyonlar çalışmaların yürütülmesi ile sonuçlarının iletilmesi bakımından Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.
d)-Komisyonlar gerekli kuruluş ve kişiler ile yazışmaları, bu kişilerin komisyona davetleri ve buna benzer işlemleri Yönetim Kurulunun izni ile baro başkanı eli ile yaparlar.


Organlar
Madde 26-Komisyonlar en az beş kişiden; geçici komisyonlar ise üç kişiden oluşur. Komisyon üye sayısını komisyonu kuran organ, kuruluş sırasında belirler. Komisyon başkanlık divanı
1 Başkan
1 Başkan Vekili
1 Sekreterden oluşur.
Komisyon Üyelerinin seçimi
Madde 27-Komisyonlar genel kurul toplantısını takip eden bir ay içinde Şırnak Barosu Başkanı veya Yönetim Kurulunca seçilirler,
Ancak baro başkanı ve Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü başka komisyonları her zaman kurabilir ve üyelerini seçebilir,

Komisyon Organları ve Görevleri
Madde 28-
a)-Başkan
aa)-Toplantıları yönetmek,
bb)-Şırnak Barosu Başkanı ve Yönetim Kuruluna karşı komisyonu temsil etmek,
cc)-Komisyon gündemini oluşturmak,
b)-Başkan Yardımcısı, başkanın yokluğunda başkanın yetkilerini kullanır,
c)-Sekreter,
aa)-Toplantı tutanağını kaleme almak,
bb)-Toplantı devam listesi düzenlemek,

Toplantılar
Madde 29-Genel Kurul tarafından kurulan komisyonlar Başkanlık Divanınca; Yönetim Kurulunca kurulan komisyonlar Baro Başkanınca toplantıya çağrılır.
Yönetim kurulunca seçilen komisyon üyeleri, ilk toplantı günü de belirtilmek sureti ile yazılı ve diğer iletişim yöntemleriyle davet edilir.
Komisyonların ilk toplantıları, davet üzerine toplantıya katılanlar içinde en kıdemli üyenin geçici başkanlığında yapılır. Geçici başkan salt çoğunluğun olup olmadığını araştırır. Salt çoğunluk sağlanamamışsa yeni gün tayin edilip Üyelerin toplantıya çağırılmasını ister. Salt çoğunluk sağlanmışsa Başkanlık Divanının seçimine geçilir. Divan seçim sonuçları yönetim kuruluna bildirilir.
Komisyon kararlan, raportör üye tarafından tutanağa geçirilir. Tutanak, üyeler tarafından imzalanır. Bir sonraki toplantının yeri, tarihi ve saati toplanmadan toplantı sona ermez,
Komisyonlar en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.
Bir çalışma döneminde özürsüz olarak üç toplantıya katılamayan üyenin üyeliği düşer. Durum komisyon başkanınca komisyonu kuran organa bildirilir. Organ üyeliği düşen üye yerine yeni bir üye atar.
Komisyonlar, baro yönetim kurulu tarafından komisyon üyelerinin meslek sorunları ile ilgili görüşlerini almak üzere gerektiğinde ortak toplantıya çağırılır.
Baro Başkanı gerektiğinde toplantı gününü beklemeden her hangi bir komisyonu toplantıya çağırabilir.
Madde 30-Komisyon çalışmaları sonunda bir rapor hazırlanır. Rapor, çalışmalara katılan üyelerce imzalanır. Karşı oy sahipleri üç gün içinde karşı görüşlerini ayrıca yazarlar.
Kararlar
Madde 31-Komisyonlarca alınan Kararlar istişari niteliktedir,
Komisyonların Baro yönetim kuruluna sundukları kararlar hakkında baro yönetim kurulunca alınan karar komisyona bildirilir.
Madde 32-Komisyonlar, kendilerine tanınan süre içinde çalışmalarını, tamamlayarak görüşlerini ve önerilerini kapsayan bir rapor düzenlemekle görevlidirler.

Dördüncü Bölüm
Bütçe ve Muhasebe


Madde 33-Şırnak Barosu"nun alacak, borç ve malvarlığının saptanması bunlarla ilgili hesap işlemleri, aşağıdaki ilkeler çerçevesinde muhasebe yöntem ve kurallarına göre yürütülür.
Şırnak Barosu"nun bütçe dönemi, l Eylül tarihinde başlar 31 Ağustos tarihinde sona erer.
Yönetim Kurulu"nun sayman olarak seçilen üyesi, saymanlık servisinin başı olarak saymanlık fişlerini, mizan cetvellerini, defterlerini ve diğer gerekli kağıttan imzalayarak servisin yaptığı işlerin uygunluğunu onaylar.
Madde 34-Baro saymanlık isleri, sayman tahsildar ve gereği kadar görevli aracılığı İle yürütülür.
Madde 35-Bütçenin onaylama tarihi ile yürürlük süresi içinde olağan ve zorunlu giderler için Yönetim Kurulu ödeme yapmağa yetkilidir.
Madde 36-Şırnak Barosu Bütçesi şu kısımlardan oluşur.
I-Tahmini Bütçe Uygulama Esasları,
II-Yıllık Bütçe Yönetmeliği,
III-Gelirler Cetveli,
IV-Giderler Cetveli
Madde 37-Gelirler Cetvelinin bölüm ve maddeleri aşağıda gösterilmiştir,

I. BÖLÜM
a)-Stajyer kayıt geliri,
b)-Giriş Aidatı geliri,
c)- Stajyer nakil geliri,
d)- Nakil Kayıt geliri,

II.BÖLÜM,
a) Yıllık aidatı
b) T.B.Birliği kesenek geliri

III.BÖLÜM,
a) kimlik belgesi geliri
b) oto amblemi geliri

IV-BÖLÜM,
a) yayın geliri

V- BÖLÜM
a)-Bağış ve yardımlar,
b)-Faiz Geliri,
c)-Para cezası Geliri,
d)-Mesleki faaliyetler ve satışlardan (Levha,cübbe.) doğan gelirler,

VI-BÖLÜM,
a) kasada mevcut para
b) alacaklar

A) Aidat alacağı
B) Yayın geliri
C) Fotokopi alacağı

c) Fotokopi Geliri
d) Telefon, faks Geliri
e) Vekalet pulu geliri
Madde 38-Baro bütçesinin gider cetvelinin bölüm ve maddeleri aşağıda gösterilmiştir.

I-BÖLÜM,
a)-Genel Kurul giderleri,
b)-Yolluk Gideri,
c)- yönetim giderleri,
d)- Başkanlık giderleri,

II-BÖLÜM,
a)-Personel Gideri,
b)-İkramiye Giderleri,
c)- S.S.K Prim gideri,
d) Giyim Giderleri
e)- Fazla Çalışma Gideri
f)- Kıdem Tazminatı Gideri,
g)- Gelir Vergisi,

III-BÖLÜM,
a)-Kırtasiye giderleri,
b)-P.T.T, ve kargo giderleri,
c)-Gazete Alım giderleri,
d)-Bakım, onarım, temizlik giderleri,
e)-Demirbaş gideri,

IV-BÖLÜM,
a) Yayın gideri

V-BÖLÜM,
a)-Sosyal Yardım Gideri,

VI- BÖLÜM,
a)-Fotokopi Gideri,
b)-Cübbe Alımı,

VII- BÖLÜM,
a)-T.B.B ölüm Gideri,
b)- Sivil Savunma Fon Gideri

VIII-BÖLÜM,
a)-Adli Yardım Gideri,

IX- BÖLÜM
a) Çeşitli Giderler

Artı gelirler farkı olup ileride yapılması düşünülen giderler karşılığı,
Madde 39-Genel Kurula sunulacak bütçeyi hazırlayan Yönetim Kurulu, bütçe tasarısının gelir ve giderler cetvelinin bölüm ve maddelerinde değişiklik yapabilir.
Bütçenin gelir ve gider cetvelindeki oranlama ve ödenekler önceki yılın eylemeli tahsilat ve ödeme tutan üzerinden ekzersiz usulü ile yapılır.
Madde 40-Gelirler, tahsilat alındısı veya banka dekontu karşılığında toplanır.
Giderler, yasal belgelere dayanır. Başkan, Başkan vekili, Genel Sekreter ve Saymandan en az ikisi tarafından imzalanır.
Madde 41-Giderler bütçesinin bir bölümünün maddelerindeki ödenek yetmediği takdirde aynı bölümün diğer bir maddesinden o bölüme aktarma yapmağa Yönetim Kurulu yetkilidir.
Olağan üstü durumlar ve zorunluluk bulunan hallerde bölümlerden bölüme aktarma, Yönetim Kurulu'nun isteği ve Genel Kurul"un onayı ile yapılır.
Madde 42-Baro Muhasebesi, Yönetim Kurulunca kabul edilmiş hesap planında gösterilen ana ve tali hesaplar planına göre işlenir.
Madde 43-Şırnak Barosu"nun muhasebe işlemleri için aşağıda belirtilen defterler tutulur,
a)-Defter-i Kebirli yevmiye defteri ya da yevmiye defter-i kebir,
b)-Yardım defteri,
c)-Envanter defteri,
d)-Üye kesenek defteri veya kartoteksi,
e)-Demirbaş defteri,

Beşinci Bölüm
Çeşitli Hükümler


Mesleğe Kabul
Madde 44-Avukatlık mesleğine kabul edilenlerin ant içmeleri yönetim kurulunca düzenlenen tören ile olur.

En az Ücret Tarifesi ve Danışma Ücreti
Madde 45-Avukat, danışma ücreti almaksızın iş sahiplerine her türlü hukuki mütalaa vermekten kaçınacağı gibi; Şırnak Barosu Yönetim Kurulu'nun hazırlayıp üyelerine dağıtacağı tavsiye niteliğindeki en az ücret çizelgesine uymağa da özen gösterir.

Genel Kurul Toplantıları
Madde 46-Şırnak Barosu Genel Kurullarına baro mensubu avukatlar resmi, stajerler ise uygun kılıkla katılmak zorundadır,

Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 46-Şırnak Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, baro başkanının çağrısı üzerine haftalık olağan ve olağanüstü Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak zorundadırlar.
Yönetim Kurulu toplantısına katılamayacak üye, mazeretini toplantı öncesi yazılı olarak sekretaryaya bildirir. Yönetim Kurulu, mazereti yeterli görmez ise kabul etmeyebilir ve bu durumu toplantı tutanağına yazar. Geçerli mazereti olmaksızın ardı ardına üç yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu Karan ile düşürülür. Üyelikten düşürme Karanına karşı Türkiye Barolar Birliği nezdinde itiraz yolu açık ise de; itiraz, Karar"ın uygulanmasını durdurmaz.

Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık
Madde 46-Yönetmelik hükümlerine aykırılığın belirlenmesi durumunda Şırnak Barosu re"sen soruşturma açar.

Yürürlük
Madde 47-Bu yönetmelik, Şırnak Barosu Resmi web sitesinde yayınlandıktan 15 gün sonra yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 48-Bu Yönetmelik hükümleri Şırnak Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.


15.06.2024
AV. ROJHAT DİLSİZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.