MESLEK İÇİ VE STAJ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ
Tarih: 16.01.2023| Okunma Sayısı: 905

ŞIRNAK BAROSU MESLEK İÇİ ve STAJ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

           ( Avukatlık Yasasının 81/5.maddesine göre Şırnak Barosu Yönetim Kurulunca hazırlanmış olup Yönetim Kurulunun 29.08.2022 gün ve 2022/107 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)

BİRİNCİ KISIM

Dayanak Amaç Kapsam

Madde 1 Bu yönergenin amacı Şırnak Barosu meslek içi ve staj eğitim programları ilke ve esasları ile Eğitim Kurulu ve Staj Eğitim Merkezi’nin kuruluş, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Madde 2) Bu yönerge Şırnak Barosuna kaydı kesinleşmiş stajyerler ile diğer barolara kayıtlı iken staj eğitim programına misafir olarak katılmak isteyen stajyerlerin staj eğitim programını ve Staj Eğitim Merkezi kuruluş, yetki ve çalışma esaslarını düzenleyen hükümleri kapsar.

Madde 3) Bu yönerge Anayasanın 124. ve 135. maddesi, Avukatlık Kanununun 15. ve 27/A arasındaki maddeleri ile 81/5, 95/2.9.15 maddelerine ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 21,22,23,24. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ KISIM

Meslek içi Eğitim İlke ve Esasları Staj Eğitiminin Amacı

 Madde 4) Staj eğitimin amacı stajyerin, özgür, bağımsız, meslek ilkelerine bağlı, uygulamada karşılaştığı sorunları hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğü kurallarına uygun olarak çözümleyebilecek, adil ve etkin bir yargılamaya ulaşmak amacıyla yargının kurucu bir öğesi olarak görev yapan avukatlar yetiştirmek yine aynı amaçla meslek içi eğitim çalışmaları gerçekleştirerek, meslektaşları gelişen ve değişen uygulamalara adapte etmek, fikir üretimini teşvik etmektir.

Staj Eğitiminin Niteliği, İçeriği ve Kapsamı

Madde 5) Staj eğitimi içeriği yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda ve teorik eğitim alarak hukuk fakültesinden mezun olan stajyer avukatların bu bilgilerini pratiğe çevirmelerine ve karşılaştıkları sorunları Avukatlık Hukuku ilkelerine ve meslek kurallarına uygun olarak çözmeye olanak verecek nitelikte ve uygulamaya yönelik olarak Eğitim Kurulunca hazırlanır.

Madde 6) Eğitim Kurulunun belirlediği eğitim programı ve takvimi çerçevesinde sunulan dersleri, Baro tarafından veya başka kuruluşlarla ortak olarak düzenlenen konferans, seminer, panel, sempozyum, açık oturum ve benzeri tüm etkinlikler, meslek içi eğitimler ve Eğitim Kurulu tarafından stajyer avukata verilen tüm görevleri kapsayan bir bütündür. Stajyer avukatlar, Eğitim Kurulunca eğitim amacıyla Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği uyarınca Adli Yardım bürosunda geçici olarak görevlendirilebilirler.

Madde 7) Avukatlık stajı Eğitim Kurulu ile beraber staj yapılan adli merciler ve staj avukatlarının gözetimi ve sorumluluğu altında yapılır. Stajyer Avukatların 6. maddede belirtilen eğitim çalışmalarına katılmaları zorunludur. İkinci altı aylık dönemde yanında staj yapılan avukat stajyerini Avukatlık Yasası, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği ve bu iç yönetmelik hükümleri ile Baro Yönetim Kurulu ve Staj Kurulu kararları doğrultusunda yetiştirmek, eğitim çalışmalarına ve bu yönetmelikte belirlenen diğer çalışmalara katılmasını sağlamakla, takip etmekle ve gerekli izinleri vermekle yükümlüdür. Yanında staj yapılacak avukat Avukatlık Yasasına, TBB Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 1. maddesinde yazılı amaçlara ve 17. maddesindeki koşullara uygun olarak yetiştirebileceği sayının üstünde stajyer alamaz.

Staj Eğitim Programı ve Takvimi

 Madde 8) Staj eğitimi yukarıda belirtilen ilke ve esaslar çerçevesinde eğitim programı takvimsel olarak 1 Eylülde ’da başlar. İlke olarak staj eğitim programı altmış saati Avukatlık Hukukuna (özellikle meslek ilke ve kuralları ile uygulamada avukat konularına) ayrılmış olmak şartıyla yüzyirmi saat katılımı zorunlu eğitimden oluşur. Staj eğitim programında Avukatlık Hukuku dışında aşağıdaki hukuk dallarıyla ilgili olarak eğitim verilmesi zorunludur:

 Medeni Usul Hukuku b- İcra İflas Hukuku c- Medeni Hukuk d- Borçlar Hukuku e- f-Ticaret Hukuku g- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku h- Ceza Usul Hukuku ı- Ceza Hukuku i- İdare ve Vergi j-Kamulaştırma Hukuku k-Kadastro Hukuku l-Tapu Davaları ve Uygulamaları m-Haksız Fiilden Kaynaklı Davalar

Eğitim Kurulu yukarıda sayılanlar haricinde eğitim programına katılımı zorunlu ders koyabileceği gibi katılımı stajyer avukatın isteğine bırakılan dersler de koyabilir. Staj Kurulu eğitim programını hazırlarken programın uygulamaya yönelik olmasına, programda stajyer avukatın özellikle duruşmalarda ve adli mercilerle ilişkilerinde dikkat etmesi gereken konuların yer almasına özen gösterir. Başka baroda stajına başlamış olup sonradan Şırnak Barosuna nakil olan stajyer avukata uygulanacak staj eğitim programı Eğitim Kurulunca nakil geldiği baro staj birimi ile görüşülmek suretiyle belirlenir.

Stajın Bitimi

Madde 9) Avukatlık stajı, ilk atı ayda staj yapılan adli mercilerin, ikinci altı aylık dönemde yanında staj yapılan avukatça üç ayda bir verilen raporların, staj eğitimi boyunca stajyer avukat hakkında tutulan raporlar ile biriktirilen belgelerin beraber değerlendirilmesi sonucunda Eğitim Kurulunca hazırlanan ve stajyer avukatın staj eğitim programına katıldığını, katıldığı zorunlu ve seçimlik eğitim çalışmalarından yazılı sözlü anlatım, hukuksal niteleme, meslek ilke ve kurallarına uygunluk yönünden başarılı bulunmuş olduğunu, avukatlığı mesleğin saygınlığına ve Türkiye Barolar Birliği Staj Yönetmeliğinin amaç maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak yapacağına yönelik kanaat oluştuğunu belirten kanaat raporunun Baro Yönetim Kurulunca kabul edilerek Staj Bitim Belgesinin imzalanması ile sona erer. Kanaat raporunun olumsuz olması halinde Baro Yönetim Kurulunca stajın altı aya kadar uzatılmasına karar verilebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Eğitim Kurulu Oluşumu

Madde 10) Bu iç yönetmelik ile kurulan Şırnak Barosu Meslek İçi ve Staj Eğitim Merkezi bünyesinde staj eğitimini daha kapsamlı ve daha verimli kılabilmek, uygulamada birliği ve kurumlaşmayı sağlamak için Türkiye Barolar Birliği Staj Yönetmeliğine uygun olarak Eğitim Kurulu kurulmuştur. Eğitim kurulu 7 üyeden oluşur. Koordinatör sıfatıyla Baro Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir üye, Şırnak Barosu Genç Avukatlar Meclisinden bir üye, stajyerleri temsilen bir stajyer avukat ile Şırnak Barosu Yönetim Kurulunca Avukatlık Kanununun 90/2. maddesindeki engelleri bulunmayan avukatlar seçilecek dört avukat arasından seçilir.

Çalışma Süresi

Madde 11) Eğitim Kurulu görevlendirmenin yapılmasından itibaren iki yıl süre ile görev yapar. Kurulda yer alan stajiyer üye her adli senenin başlangıcında yeniden atanır. Çalışma süresi biten Eğitim Kurulu, yeni Eğitim Kurulu görevlendirilinceye kadar görevlerini yerine getirmeye ve yetkilerini kullanmaya devam eder.

Çalışma Esasları

Madde 12) Eğitim Kurulu, Baro Yönetim Kurulunca yapılacak görevlendirmeden itibaren bir hafta içerisinde ilk toplantısını yapar ve bu toplantıda bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçmek suretiyle görev dağılımı yapar. Toplantılara başkan, başkanın yokluğunda başkan yardımcısı, onun da yokluğunda yazman, o da yok ise en kıdemli üye başkanlık yapar.  Kurul salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Aykırı veya çekimser oy kullananlar karara şerh düşerler. Olağan toplantı günleri ilk toplantıda kurul tarafından on beş günü aşmamak üzere kararlaştırılır. Kurul gerekli gördüğü hallerde olağanüstü de toplanabilir. Toplantılar Baro Yönetim Kurulunca gösterilen yerde yapılır. Eğitim Kurulunun toplantılarına devam zorunlu olup devamsızlığın süreklilik arz etmesi halinde Baro Yönetim Kurulunca kurul üyeliği düşürülerek yerine yeniden atama yapılır. Eğitim Kurulu üyeliğinin ölüm, sürekli devamsızlığa neden olacak sebeplerin ortaya çıkması, başka baroya nakil, avukatlık sıfatının kaybedilmesi, yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi, avukatlığa engel durumların ortaya çıkması gibi hallerde sona ermesi üzerine Baro Yönetim Kurulunca bu yönerge esaslarına uygun olarak yeniden görevlendirme yapılır.

Görevleri

Madde 13) Eğitim  Kurulunun görevleri; a. Staj eğitim programında yer alacak hukuk dallarını belirlemek, programı ve takvimi hazırlamak, b. Staj eğitim programı kapsamında eğitim verecek kişileri belirlemek, atamak, gerektiğinde görevden almak, c. Staj eğitiminin hazırlanan programa, takvime, bu yönetmelikle belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, bu amaç ve ilkelerin gereklerine uygun olarak konferans, seminer gibi etkinlikler düzenlemek ve katılmak, d. Staj eğitim programı alt yapısını oluşturmak üzere veri, doküman ve kaynak toplamak, düzenlemek ve arşivlemek, e. Stajyer avukatların staj eğitimine devamlılığını takip etmek ve sağlamak, f. Her bir stajyer avukat için kendisi ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi saklamak üzere ayrı ayrı dosya hazırlamak, stajyer avukatın staj süresince yasa ve yönetmelikle belirlenen koşulları taşıyıp taşımadığını, meslek onuruna, ilke ve kurallarına uygun davranıp davranmadığını denetlemek, gerektiğinde Baro Yönetim Kuruluna stajyer avukat hakkında bilgi vermek, g. Staj avukatının Türkiye Barolar Birliği Staj Yönetmeliği ile belirlenen şartları taşıyıp taşımadığını araştırmak, takip etmek, staj eğitiminin verimli olabilmesi için gerektiğinde staj avukatının eğitebileceği stajyer sayısını sınırlamak ve her türlü önlemi almak, h. Stajyer avukatların gerek kendi aralarındaki gerekse baro ile aralarındaki ilişkileri güçlendirmek için her türlü mesleki, sosyal ve kültürel faaliyete öncülük etmek, i. Stajyer avukatların talep ve yakınmalarını dinleyerek çözüm üretmek veya konuyu çözüm üretebilecek mercilere iletmek, j. Stajyer avukatların staj avukatı yanına yerleştirilmesi konusunda yardımcı olmak, k. Stajyer avukatların staj bitiminde katılımı zorunlu eğitimlere devamlılığı, staj süresince meslek onuruna, ilke ve kurallarına uygun davranıp davranmadıkları ve gerektiğinde staj süresinin uzatılması konularında staj bitim belgesi verilmesi kararına esas olmak üzere Baro Yönetim Kuruluna olumlu veya olumsuz görüş bildirmek, l. Staj kredisi ile ilgili başvuruları Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliği çerçevesinde incelemek, kredinin kesilmesini gerektiren sebeplerin varlığı halinde durumu Baro Yönetim Kuruluna bildirmek, m.Hukuk alanında gelişen  ve değişen mevzuat, uygulamalar  karşısında meslektaşları adapte etmek ve bilimsel çalışma yapmak adına meslek içi eğitim konularında Baro Yönetim Kuruluna görüş ve öneri sunmak.

DÖRDÜNCÜ KISIM

 

Çeşitli Hükümler Başka Baro Stajyerlerinin Katılımı

Madde 14) Stajını başka baroya kayıtlı olarak yapan ancak Şırnak Barosunun staj eğitim programına katılmak isteyen stajyer avukatlar stajı düzenleyen genel hükümlerin uygun olmasının yanı sıra Barosunca yazı ile bildirilmek şartı ile staj eğitimine katılabilirler. Bu şekilde katılan stajyerlere de eğitime ilişkin aynı kurallar uygulanır. Staj eğitimine katılma belgesinin bir örneği Barosuna gönderilir.

Uygulanacak Hükümler

 Madde 15) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uygulanır.

Giderler

Madde 19) Meslek İçi ve Staj Eğitim Merkezi’nin tüm giderleri ile staj eğitiminin etkin ve verimli sürdürülebilmesi için gerekli olan tüm giderler Şırnak Barosu bütçesinden karşılanır.

Yürütme

 Madde 20) Bu yönerge Şırnak Barosu Yönetim Kurulunca 29.08.2022 tarihinden itibaren yürütülür.

15.04.2024
AV. ROJHAT DİLSİZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.