AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ
Tarih: 16.01.2023| Okunma Sayısı: 1139

                          ŞIRNAK BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

 

 

AMAÇ

 

Madde 1. Bu Yönergenin amacı Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.  

 

KURULUŞ

 

Madde 2. Şırnak Barosu Avukat Hakları Merkezi,Şırnak Barosu Yönetim Kurulunun verdiği yetki ile  kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir.Merkeze üye alımı Yürütme Kurulunun onayı ile olur.

 

TANIMLAR VE KISALTMALAR

 

Madde 3. Bu yönergede geçen,  AHM : Şırnak Barosu Avukat Hakları Merkezi,

Merkez Başkanı : Şırnak Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı,

Başkan Yardımcısı : Şırnak Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı, 

Yürütme Kurulu : Şırnak Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu, 

Sekreter: Şırnak Barosu Avukat Hakları Merkezi Sekreteri,

        Kurul Üyeleri: Şırnak Barosu Avukat Hakları Merkezi Üyeleri,

        Koordinatör Üye: Merkezden sorumlu Şırnak  Baro Yönetim Kurulu Üyesini ifade eder. 

      

        AHM'NİN ÇALIŞMA İLKELERİ

         Madde 4. AHM; yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ilkelerini dikkate alarak bağımsız savunma   erkinin korunması ve Avukatlık mesleğine hizmet amacı doğrultusunda çalışır. Ayrıca bu yönerge kapsamında avukatlara verilen her türlü hukuki destekte, hakların korunması, geliştirilmesi amacı doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyetlerde;  

                       a-Birleşmiş Milletler tarafından 7 Eylül 1990 tarihinde kabul edilen Avukatların Rolüne İlişkin Temel ilkeler Bildirgesi (HAVANA KURALLARI)

                       b- Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin terasındaki Özgürlükler Hakkında 9 numaralı Tavsiye Kararı,

                       c- Birleşmiş Milletlerin Yargı Bağımsızlığı Temel Prensipleri,

                       d- 2 Ağustos 1991 tarihinde düzenlenen Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) genel kurulu tarafından kabul edilen Uluslararası Avukatlar Birliği MORÎELÎA Şartı

                        e- 27 Ekim 2002 tarihinde Sydney'de toplanan Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Genel Kurulu'nca kabul edilen 21. Yüzyılda Avukatlık Meslek Kurallarına Dair TURİN ilkeleri esas alınır.

   GÖREV KAPSAM  

        Madde  5. AHM üyelerine yapılacak görev, avukatın yaptığı görev sırasında veya görevinden dolayı avukatlık mesleğine ve meslek mensuplarına yönelik her türlü hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve avukatları savunmak, mesleki saygınlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak ve gerektiğinde bu konularda  Yönetim Kuruluna öneride bulunmaktır.

         Madde 6. AHM üyelerinin göreve ilişkin yetkisinin yasal dayanağı Avukatlık Kanunu 95/4 Maddesi hükmüne göre alınmış olan Yönetim Kurulu kararıdır. Baro yönetim kurulu, baronun evrensel hukuk normlarından, avukatlık mesleği ile ilgili uluslararası belgelerden, ilkelerden, ulusal mevzuatta yer alan yasal düzenlemelerden ve Avukatlık Kanunundan doğan hak ve yetkiye dayanarak AHM’nin yapılanmasına ve çalışmasına yardımcı olacak tedbirleri  düzenler. 

AHM YÜRÜTME KURULU

         Madde 7. Yürütme Kurulu  bir Başkan  bir  Başkan Yardımcısı dört üye ve bir sekreter olmak üzere yedi  kişiden oluşur Yürütme kurulunun tüm üyeleri AHM üyeleri tarafından iki yıl için belirlenir , görevleri gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu Kararı ile sonlandırılır.

  TOPLANTI VE KARAR

           Madde 8. AHM 15 GÜNDE  bir toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın oyu lehine karar verilir. (Görevlendirilen Merkez Üyelerinin görevlendirme tarihini takip eden ilk toplantıya katılması ve görevlendirme konusu hakkında Merkezi bilgilendirmesi zorunludur.) 

                         Bunun dışında Yürütme Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yürütme Kurulu Üyeleri ya da Merkez üyelerinin çağrısı üzerine her zaman toplanabilir. Baro Başkanı ve/ veya Baro Koordinatör Üyesi gerek gördüğü her toplantıya katılabilir. Toplantıya çağrı, gündem içermek koşulu ile telefon, faks, internet, elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir

Mazeretsiz olarak üst üste 3 toplantıya katılmayan veya almış olduğu görevlendirmeyi takip eden ilk toplantıya katılmayan AHM üyesi ile ilgili durum Yürütme Kurulunca gereğinin takdiri için Baro Yönetimin Kuruluna bildirilir ve Baro Yönetim Kurulu tarafından bu hususta bir karar verilinceye kadar Yürütme Kurulu ilgili üyenin üyeliğini askıya alabilir.

  AHM'NİN GÖREVLERİ

        Madde 9. 1- Avukatlık onuru ve saygınlığının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek ve Yönetim Kuruluna öneri olarak sunmak

                     2. Avukatın görevi nedeniyle veya görevi sırasında karşılaştığı her türlü haksızlıklarda hukuki yardımda bulunmak.

                   3. Avukatlık mesleğinin gelişmesine ve avukat haklarının korunmasına yönelik eğitim çalışmaları yapmak üzere proje hazırlamak ve Yönetim Kuruluna öneri olarak sunmak,

                    4. Avukatlık Mesleği ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak,

                     5. Adli yıl içerisinde yaptığı çalışmaları Baro İnternet sitesinin merkeze ayrılan link üzerinden düzenli olarak yayınlanmasını sağlamak üzere Koordinatör Üyeye bilgi vermek, koordinatör üyenin oluru ile yayınlamak,

                     6. Avukatın mesleki faaliyetleri sırasında karşılaştığı, hukuki- fiili engel ve güçlükleri tespit etmek, bu konularda alt komisyonlar oluşturmak, bu tespitler ile çözüm önerilerini Yönetim Kuruluna Rapor halinde sunmak,

                     7. Uluslararası alanda avukat hakları konusundaki gelişmeleri izlemek, edinilen bilgileri raporlayarak hazırlanan önerilerle birlikte Yönetim Kuruluna sunmak, 

                      8. Merkeze intikal eden başvuruları değerlendirerek gerekli çalışmayı yapmak, başvuru sahibini bilgilendirmek,

                       9. Avukatın görevi nedeniyle açtığı veya aleyhine açılan davalarda, Yönetim Kurulunun görevlendirmesi halinde duruşmaları izlemek, rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

                      10. Eğitim çalışmaları için gerekli hazırlık ve organizasyonları yapmak, Baronun diğer kurulları ile ortak çalışmalar yapmak, AHM çalışmalarını meslektaşlara duyurmak yapılan çalışmalar hakkında koordinasyondan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesini ve Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

                      11. Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek

 AHM'NİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

                       Madde 10. Baro tarafından Merkeze yazılı olarak sevk edilen işler, Merkeze telefon ile doğrudan yapılan başvurular ile işin mahiyeti ve ivediliği nedeniyle doğrudan AHM'ye iletilen konularda; Merkez Başkan, Başkan Yardımcısı ya da Baronun belirlemiş olduğu görevli personelce AHM görev listesinden olayın özelliğine göre Merkez üyelerinden,bir veya birkaç avukata görevlendirme yapar. Görevlendirilen Merkez Üyesi, istemde bulunan Avukatın istemi konusunda yazılı başvurusunu alır (Form 1 ), konu hakkında tutanak (Form 2) tanzim eder ve/veya konu hakkındaki hukuki görüşünü içeren bir rapor düzenler.   Görevlendirilen Merkez Üyesi, istemde bulunan Avukat tarafından düzenlenen başvuru formu (Form 1) ile kendi tanzim etmiş olduğu (Form 2) tutanağı, takip eden ilk AHM toplantısında AHM Başkanlığı'na sunar. AHM Yürütme Kurulunun incelemesinden geçen tutanak ve/veya rapor AHM toplantı gündemine alınıp görüşüldükten sonra (Form 3 ) e kayıt edilir ve bir üst yazı ile baro Yönetim Kurulu’na sunulur. Baro Yönetim Kurulu’nca olay Form 4’ e kayıt edilir ve ilk Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilir. 

 Madde 11. Mazeretsiz olarak üst üste 3 toplantıya katılmayan veya almış olduğu görevlendirmeyi takip eden ilk toplantıya katılmayan AHM üyesi ile ilgili durum Yürütme Kurulunca gereğinin takdiri için Baro Yönetimin Kuruluna bildirilir. 5. Yürütme Kurulu davetli olduğu seminer, sempozyum, panel ve sair toplantı ve davetlere AHM adına katılacak üyeleri Yönetim Kuruluna bildirir. 6. Yürütme Kurulu, görevlendirilen AHM üyesinin yapmış olduğu işlemleri her aşamada izlemek ve desteklemekle görevlidir. 7. Yürütme Kurulu gerektiğinde alt kurullar oluşturabilir ve bu alt kurullar arasında görev dağılımı yapar. 8. Yürütme Kurulu AHM üyesi avukatlar arasında eşitlik ve adil dağılım ilkesi gereğince görevlendirme yapar. 

     AHM YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

      Madde 12. Yürütme Kurulu Merkez faaliyetlerinin kesintisiz işleyişini sağlamakla görevlidir. Merkez Başkan: toplantılara başkanlık etmek, gelen işleri AHM'nin bilgisine sunmak, Başkan Yardımcıları ve Yürütme Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapmak, Yürütme Kurulunca yapılacak görevlendirmelerin koordinasyonunu sağlamak, yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili Koordinasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesini bilgilendirmek, faaliyet planını Yönetim Kuruluna sunmak, AHM'nin olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, Merkeze iletilen şikâyet ve ihbarlarda bir veya gereği sayıda üyeyi doğrudan görevlendirmek, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları AHM'ye aktarmakla görevlidir.   Başkan Yardımcısı; Başkanın katılmadığı toplantılara Başkanlık yapmak, Başkanın katılamadığı faaliyetlerde Başkanın yükümlülüklerini yerine getirmek, görevlendirmelere ilişkin koordinasyonun sağlanmasında Başkana yardımcı olmak, Baro ile olan görevlendirme ve yazışmalar ile görevlendirmelere ilişkin yapılan başvuru ve üyelerce tutulan tutanak ve düzenlenecek raporları, Baro Yönetim Kurulunca verilen kararları takip etmek, AHM'nin tanıtımı için yapılacak iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularda AHM üyelerini bilgilendirmekle görevlidir.

                Sekreter; Baro Yönetim Kurulu ve Baronun diğer Merkez, Kurul ve Komisyonları ile iletişim sağlayarak gerekli organizasyonları sağlamak, sosyal aktiviteleri ve diğer organizasyonları düzenlemekle görevlidir. Sekreter ayrıca; AHM dosyalarını düzenlemek, toplantı hazırlığı yapmak, Başkan tarafından önerilen gündemi hazırlamak ve üyelere zamanında ulaşmasını sağlamak, toplantı tutanağı oluşturmak, Baro ile yapılan yazışmaları arşivleyerek saklamak, karar defterini tutmak ve imzalatmak, toplantıya katılanları tespit etmek, ve devam çizelgeleri tutmak, talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alıp Yürütme Kuruluna sunmakla görevlidir. 

 

AHM ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

                  Madde 13. 1. AHM'nin görevleri ve faaliyet konularına uygun şekilde hareket etmek, 2. AHM kurul toplantılarına katılmak, 3. Oluşturulan alt kurullarda görev almak, 4. Görevlendirmelerin sonucunda düzenlenen (Form1) ve (Form 2) tutanakları, takip eden ilk toplantıda Merkez Başkanı'na sunmak ve Merkez üyelerine bilgilendirme yapmak, 5. Görevlendirme konusu ile ilgili Yönetim Kurulu'nca alınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek AHM'yi bilgilendirmek, 6. İvedi işlerde Merkez Başkanının vereceği görevleri yerine getirmek, 7. Görevlendirilen merkez üyesi, Baro Yönetim Kurulu’nca alınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek, görevlendirme konusunun adli ve idari mercilerce soruşturma ve kovuşturma konusu edilmesi halinde, görevi son aşamasına kadar sürdürmek ve AHM Yürütme Kuruluna gecikmeksizin bilgi vermek, 8. AHM'nin etkin, disiplinli çalışması için katkıda bulunmak. 

 

 İLCE GÖREVLENDİRİLMELERİ

 

Madde 14. AHM üyesi bulunmayan ilçelerde AHM Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından bölgede bulunan bir Avukat doğrudan AHM üyesi sıfatıyla görevlendirilebilir. 

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAMASI HALİ

 

Madde 15. Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları, Şırnak Barosu Kurul ve Komisyonların Kuruluş, Görev Ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönerge hükümleri uygulanır.  YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

 

Madde 16. Bu Yönerge hükümleri  Şırnak Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bu yönerge Baro Yönetim Kurulu'nun 28.09.2021 tarih ve 2021/102 sayılı kararıyla 28.09.2021 Tarihinde yürürlüğe girmiştir

 

14.07.2024
AV. ROJHAT DİLSİZ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.