2015 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
Tarih: 31.12.2014 23:00:00| Okunma Sayısı: 763

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222
TEBLİĞ
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
GENEL HÜKÜMLER
Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki
uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce
karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, Avukatlık Kanunu
ve işbu tarife hükümleri uygulanır.
(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi
avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar
üzerinden işbu tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete
hükmedilemez. İş bu tarife Avukatlık Kanununun 164. maddesinin 4. fıkrası doğrultusunda
gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin
hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar Avukatlık Kanunundaki hükümlere tabidir.
(3) İşbu tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, tarife hükümleri
üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.
Avukatlık ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar
olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili
olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin
tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.
(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da
temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları
ayrı ücreti gerektirir.
Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın
reddinde davalıların avukatlık ücreti
MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek
avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin
belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde
tutulur.
(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan
davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan
davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.
Birden çok avukat ile temsilMADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması
durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.
Ücretin tümünü hak etme
MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat,
Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.
(2) Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasında mahkemece dava
değerinin belirlenmesinden sonra davacı davasını belirlenmiş değere göre takip etmese dahi,
yasal avukatlık ücreti, belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır.
Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya
herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife
hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra
giderilirse tamamına hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi
avukatlık ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz.
Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle
davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret
MADDE 7 – (1) Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine,
davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına ön inceleme tutanağı imzalanıncaya
kadar karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı
imzalandıktan sonra karar verilmesi durumunda tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın
görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, ikinci kısmın ikinci bölümünde
yazılı miktarları geçemez.
(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş
olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü
mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek
üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.
(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, işbölümü itirazı nedeniyle
verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı
verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.
Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret
MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın
bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete
hükmolunur.
Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret
MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka
davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti
olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın
görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.
(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.
Manevi tazminat davalarında ücret
MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan
miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin üçüncü
kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez.
(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının
ikinci bölümüne göre hükmolunur.
(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün
diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı
bir kalem olarak hükmedilir.
İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık
ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya
para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
Şu kadar ki takip miktarı 2.083,33 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti,
tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu
ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı geçemez.
(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata
tam ücret ödenir.
(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretine
hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra
numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin
üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları
geçemez. Ancak icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında, üçüncü kısım gereğince
hesaplanacak avukatlık ücretine hükmolunur.
(4) Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek ücretin
dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır.
(5) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bir yıllık kira bedeli tutarı üzerinden üçüncü
kısım gereğince hesaplanacak ücrete hükmolunur.
(6) İcra dairelerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi
avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz
sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164. maddesinin 4.
fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak
belirlenen ücret asıl alacağı geçemez.
Tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinde ücret
MADDE 12 – (1) Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı
açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret
tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.
(2) İş bu tarifenin Birinci Kısım İkinci Bölümünün tüketici hakem heyetlerine ilişkin
kuralı, tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde, avukat ile
müvekkili arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164. maddesinin 4.
fıkrası uyarınca çözülmesine ilişkindir.
Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 13 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki
yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın
görüldüğü mahkeme için Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında
kalmamak kaydıyla (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının
son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin
üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.
Ceza davalarında ücret
MADDE 14 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar verilmiş ise
vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde belirlenen avukatlık
ücreti sanığa yükletilir.
(2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına
hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası
tutarını geçemez.
(3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine
yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu
kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün onuncu sıra numarasındaki
ücretten az olamaz.
(4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk ağır ceza
mahkemelerinde görülen davalarda da ağır ceza mahkemeleri için Tarifenin ikinci kısmının
ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler uygulanır.
(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine aleyhine maktu
avukatlık ücretine hükmedilir.
(6) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para
cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itirazüzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı
oluşuna göre İkinci Kısım Birinci Bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık
ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı Tarifenin İkinci
Kısım Birinci Bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası
kadar avukatlık ücretine hükmedilir.
Danıştay’da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi
mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret
MADDE 15 – (1) Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla
görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde,
bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar
anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın
reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda
tamamına hükmedilir.
(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine
karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.
(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki
fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.
(4) Vergi mahkemelerinde takip edilen davalarda taraflar arasında akdi avukatlık ücreti
kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde;
çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanununun 164. maddesinin 4. fıkrası uyarınca
çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin İkinci Kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında
kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak belirlenen ücret
müvekkil lehine iptal edilen miktarı geçemez.
Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret
MADDE 16 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen uzlaşma
tutanağının hazırlanmasında, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücret uygulanır.
(2) Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti
uyuşmazlıklarında işbu tarifede yer alan hükümler uyarınca saptanacak miktarlar, akdi
avukatlık ücretinin asgari değerlerini oluşturur.
Tahkimde ücret
MADDE 17 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda bu Tarife
hükümleri uygulanır.
İş takibinde ücret
MADDE 18 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması ile ilgisi
bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine
getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşça
yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki
yardımların karşılığıdır.
Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret
MADDE 19 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife
uygulanır.
(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede belirtilen ücretin
1/4 ü uygulanır.
Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret
MADDE 20 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz
önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 21 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya
dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.
Seri davalarda ücret
MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava
konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda elli dosyaya kadar açılan seri davalarda
her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, toplamda yüz dosyaya kadar açılan seri
davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %80’i oranında avukatlık ücretine, toplamda
ikiyüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı
oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelliden fazla açılan seri davalarda her bir dosya
için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu
şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı
mahkemede yapılması gerekir.”
Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret
MADDE 23 – (1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf,
yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet
ücretinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı
hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar
doğrudan mahkemece Avukatlık Kanunu ve iş bu tarife esas alınarak takdir olunur.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİBİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 210,00 TL
Takip eden her saat için 110,00 TL
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 400,00 TL
Takip eden her saat için 210,00 TL
3. Yazılı danışma için 400,00 TL
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde 300,00 TL
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri 400,00 TL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin
hazırlanması 1.200,00 TL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 1.200,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin
çıkarılması gibi işlerin takibi için 300,00 TL
2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi
amaçlarla yapılan işler için 500,00 TL
3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat
ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 2.200,00 TL
4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 1.000,00 TL
5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
a) Duruşmasız ise 4.300,00 TL
b) Duruşmalı ise 7.500,00 TL
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir
6.
İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin
% 12’sinden aşağı olmamak üzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise
hizmete konu işin değeri kadar
250,00 TL
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık
Ödenecek Ücret
1. Yapı kooperatiflerinde 750,00 TL
2. Anonim şirketlerde 1.250,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık
ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına
Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 1.250,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık
ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile
Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin
tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:
a) Duruşmasız ise 300,00 TL
b) Duruşmalı ise 400,00 TL
2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 550,00 TL
3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 1.100,00 TL
4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
a) Duruşmasız ise 750,00 TL
b) Duruşmalı ise 1.100,00 TL
5. Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için 750,00 TL
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen
Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 250,00 TL
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 300,00 TL
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 500,00 TL
4. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 300,00 TL
5. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 450,00 TL
6. Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar
için 750,00 TL
7. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.500,00 TL
8. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 750,00 TL
9. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.200,00 TL
10. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 3.000,00 TL
11. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.100,00 TL
12. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 3.000,00 TL
13. Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için 1.100,00 TL
14. Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için, 900,00 TL15. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise 750,00 TL
b) Duruşmalı ise 1.500,00 TL
16. Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen
işlerin takipleri için
a) Bir duruşması olan işler için 750,00 TL
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler
için 1.500,00 TL
17. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 3.000,00 TL
18. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için
a) Duruşmasız ise 1.500,00 TL
b) Duruşmalı ise 3.000,00 TL
19. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 1.100,00 TL
20. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 1.100,00 TL
21. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 5.000,00 TL
b) Bireysel başvuru
Duruşmalı işlerde 3.000,00 TL
Duruşmasız işlerde 1.500,00 TL
c) Diğer dava ve işler 3.000,00 TL
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen
Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. İlk 30.000,00 TL için % 12,00
2. Sonra gelen 40.000,00 TL için % 11,00
3. Sonra gelen 80.000,00 TL için % 8,00
4. Sonra gelen 250.000,00 TL için % 6,00
5. Sonra gelen 600.000,00 TL için % 4,00
6. Sonra gelen 750.000,00 TL için % 3,00
7. Sonra gelen 1.250.000,00 TL için % 1,50
8. 3.000.000,00 TL’dan yukarısı için % 1,00

17.10.2018
AV. NUŞİREVAN ELÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.