Suç Duyurusu
Tarih: 30.01.2013 22:00:00| Okunma Sayısı: 1448

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SAYIN MAKAMINA

                                                                                                                                        CİZRE

 

ŞİKAYETÇİ                        : Şırnak Barosu Avukatlarından Aşağıda İsmi Geçen Avukatlar

 

ŞİKAYET OLUNAN          : Birgül Ayman GÜLER, CHP İzmir Milletvekili

 

 

KONU                       : Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Birgül Ayman GÜLER’in 24.01.2013 Tarihli Konuşmaları Nedeniyle Cezalandırılması İstemidir.

 

AÇIKLAMALAR:

                                  1-) Türkiye Büyük Millet Meclisinde 24.01.2013 tarihinde yapılan ‘Anadilde Savunma’ görüşmeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Birgül Ayman GÜLER söz alarak yazılı ve görsel basında da yayınlanan Hakaret, Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama suçlarını içeren sözler sarf etmiştir.

 

                        2-) Nitekim şikayet olunan Birgül Ayman GÜLER, yapmış olduğu konuşmasında, aynen şu sözleri sarf etmiştir;Kürt milliyetçiliğini bana "ilericilik" ve "bağımsızcılık" diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz.’  Malumunuz veçhile; 1982 Anayasasında Türkiye Cumhuriyetinin bütün vatandaşları eşit olarak görülmüş ve bu hak aynı Anayasanın 10. maddesinde garanti altına alınmıştır. Anayasamızın ‘Kanun Önünde Eşitlik’ başlıklı 10 maddesinde kısaca söyle denilmektedir.Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.’Anayasamızın bu maddesinden de anlaşılacağı üzere Türkiye Cumhuriyetinin bütün yurttaşları eşit ve eş değerde görülmüş ve ayrımcılığa kat’i suretle müsaade edilmemiştir. Hal böyle iken sözü geçen milletvekilinin bu şekilde sözler sarf etmesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu unsurlarından olan Türk Ve Kürt halkları arasında toplumsal ayrışmaya yol açması muhtemeldir. Söz konusu cümleler sayın makamınızca da irdelendiği takdirde, bu sözlerin olası bir kutuplaşmayı tetiklemek maksadını amaçladığı aleni bir şekilde ortaya çıkacaktır.

 

              3-) Yine bu bağlamda bütün vatandaşların ortak hakkı olan ‘eşitlik’ ilkesine aykırı davranmak 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda bir takım cezai müeyyidelere bağlanmıştır. Ceza Kanunumuzun ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Veya Aşağılama’ başlıklı 216. maddesinde;

                ‘(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

                (2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

                 (3) Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’  Denilerek bu suçun cezası açıkça belirtilmiştir.

 

           4-) Sayın makamınızın da takdir edeceği üzere Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Birgül Ayman GÜLER, yapmış olduğu konuşmasında Türkiye Cumhuriyetinin bir kurucu unsuru olan Kürt halkını aşağılamış, Türk halkı ile Kürt halkını açıkça birbirlerine karşı düşmanlığa sevk etmiş ve kamu barışını açıkça bozmaya yeltenmiştir. Birçok suç içeren ırkçılık dolu bu konuşma yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere yazılı ve görsel basın yoluyla işlenmiş ve bu durumdan herkes haberdar olmuştur. Nitekim bu konuşma Türk Ceza Kanunumuzun 125. maddesinde düzenlenmiş olan ‘Hakaret’ suçunun da sübuta erdiğini de açıkça göstermektedir.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda ayrıntısıyla izah etmiş olduğumuz nedenlerden ötürü Halkı kin ve düşmanlığa sevkedici bu konuşmayı, toplumsal barışı sağlamak açısından Ağır ve kaygı verici bir durum olarak görmekte ve bu konuşmanın cezalandırılması için hepimiz üzerinde bir toplumsal vazife olarak görülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Belirtmiş olduğumuz nedenlerden ötürü şikayet olunan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Birgül Ayman GÜLER hakkında Gerekli Cezai yaptırımların uygulanmasını saygılarımızla talep ederiz. 29.01.2013

19.10.2018
AV. NUŞİREVAN ELÇİ
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.